Intensivt arbete i EU för Nya Ostkustbanan

Nyligen presenterades den svenska infrastrukturpropositionen som sätter ramarna för infrastrukturinvesteringar nationellt för åren 2022–2033. Parallellt pågår ett arbete i Bryssel för att fastställa inriktningen på den framtida europeiska transportpolitiken. Inför Europadagen den 9 maj bjuder vi på en intervju med några viktiga nyckelspelare – Lotta Rönström och Ebba Bjerkander.

Lotta Rönström arbetar med transportpolitiska frågor på North Sweden European Office Foto: Ingela Bendrot

– Transportfrågorna är väldigt heta just nu, inte bara nationellt utan även på EU-nivå. Klimatet är EU:s högsta prioritering och en grön omställning av transportsektorn står därför väldigt högt upp på agendan. Det säger Ebba Bjerkander, EU-strateg vid Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro läns gemensamma representationskontor vid EU, Central Sweden European Office. Hon får medhåll av Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs på North Sweden European Office, som representerar de fyra nordligaste regionerna i Bryssel.

 

 

 

– EU prioriterar järnväg väldigt tydligt just nu då 2021 är det europeiska året för järnväg. Detta använder vi oss av i vårt arbete för utbyggd infrastruktur i mellersta och norra Sverige, såsom Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan, säger Lotta.

Lotta och Ebba samverkar tätt inom samarbetet Botniska korridoren som arbetar för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan Sverige och övriga Europa. Bakom samarbetet Botniska korridoren står regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg, Dalarna och Örebro län.

Utbyggd infrastruktur viktig del i den pågående gröna omställningen

– En central fråga för oss är att lyfta fram hur viktig en utbyggd infrastruktur i norr är för grön omställning och hållbar tillväxt i hela Europa, berättar Lotta, som arbetar med transportfrågor på europeisk nivå sedan mer än fem år tillbaka.

Lotta är 46 år, flyttade till Bryssel redan 2004. Är utbildad biokemist och uppvuxen i Uppsala, nu bor hon i Bryssel med sina barn; Linn 17 år, Vira 15 år och Emil 13 år. På fritiden ägnar hon sig bland annat åt crossfit och vinprovning.

– Vi arbetar mycket tillsammans med North Sweden då vi har väldigt liknande prioriteringar och eftersom man får större genomslag om man pratar med en röst och jobbar gemensamt mot ett mål, säger Ebba Bjerkander som har en lång bakgrund inom påverkansarbete i Bryssel.

Ebba är 35 år och är uppvuxen på en gård utanför Alingsås. Hon har bott i Bryssel sedan 2013. Familjen består av maken Georges och barnen Simone 5 år och Magnus 3 år. Eftersom hennes man är fransman så pratas det både svenska och franska hemma. Ebba är utbildad språkvetare i franska och tyska med specialisering i EU-projektledning. Bland fritidsintressena märks matlagning och löpning

På tapeten just nu är arbetet med uppdateringen av EU:s förordning för det gemensamma transportnätet, TEN-T. Förordningen pekar ut de viktigaste transportstråken för EU och sätter upp gemensamma mål för nätets färdigställande.

Fokus på medfinansiering från EU

– Det här är viktigt för oss eftersom vi ökar möjligheterna till medfinansiering för våra viktiga infrastrukturprojekt om vi är med på EU:s kartor, en möjlighet som också lyftes av infrastrukturministern vid presentationen av infrastrukturpropositionen nu i april, säger Lotta.

Botniska korridoren har nyligen antagit en position om just TEN-T. Positionen lyfter fram hur viktigt det är att utöka nätet med prioriterade stråk och regionala noder inom Botniska korridorens geografi för att lyckas med den gröna omställningen av transportsektorn och samhället i stort. Den kommer användas i påverkansarbetet på såväl nationell som europeisk nivå.

Ebba Bjerkander arbetar med transportpolitiska frågor på Central Sweden European Office

– För att nå framgång är det viktigt att ha bra nätverk och god kontakt med viktiga aktörer inom de olika EU-institutionerna. Vi har tät kontakt med nyckelpersoner på kommissionens generaldirektorat för transport och vi arbetar också nära Pat Cox, samordnaren för EU:s prioriterade stomnätskorridor Skandinavien – Medelhavet (ScanMed), som nu förlängs från Stockholm längs Norrlandskusten in till Finland, berättar Ebba.

– Precis som Ebba säger är goda kontakter avgörande, inte minst med våra Europaparlamentariker som sitter i transportutskottet. Europaparlamentet utgör tillsammans med medlemsstaterna i rådet EU:s lagstiftande organ och är därför oerhört viktigt för vårt arbete, säger Lotta.

Lotta och Ebba medverkade i dagarna vid ett regionalt dialogmöte som anordnades av Pat Cox där även Trafikverket och infrastrukturdepartementet deltog. Vid mötet fick Botniska korridoren möjlighet att presentera samarbetets position om viktiga sträckor och regionala noder längs med EU:s stomnätskorridor och dess anslutande stråk.

Kontaktnätet viktigt – både i Sverige och Bryssel

– Vi har lagt ner mycket arbete på att skapa goda kontakter mellan våra regionala politiker och nyckelpersoner på EU-nivå. Ett bra samspel är avgörande för en fungerande gränsöverskridande infrastruktur. Vi har också goda representanter i form av våra ledamöter i Regionkommittén, som är ett rådgivande organ i EU:s beslutsprocess, som också sitter i Botniska korridorens styrgrupp, säger Ebba.

Just nu planerar Ebba och Lotta ett gemensamt svensk–finskt högnivåmöte för att fira och lyfta vikten av förlängningen av stomnätskorridorerna ScanMed och dess motsvarighet som löper genom Finland, stomnätskorridoren för Nordsjön – Östersjön.

– Förlängningen är en milstolpe och ett resultat av många års arbete, både i Bryssel och av våra kollegor i regionerna. Vi ser fram emot att få fira detta med pompa och ståt, säger två nöjda EU-lobbyister.

Stor omställning av arbetssättet under pandemin

Pandemin har inneburit stora förändringar för både Lotta och Ebba. Ebba åkte faktiskt till Sverige förra våren och arbetade från familjens gård, vilket visade sig fungera mycket smidigt.

– Bryssel var i total lockdown där även skolorna stängdes. Jag är tacksam över att jag hade möjligheten att få hjälp av min familj, det är annars en intressant utmaning att arbeta hemifrån med småbarn, säger Ebba.

Ebba och Lottas arbete sker således sedan mer än ett år tillbaka digitalt. I ett arbete som är så beroende av nätverk som ständigt måste utvecklas och då påverkansarbete även sker under fikapauser vid möten och konferenser, blir en övergång till ett digitalt arbetssätt utmanade. Men allt har inte varit negativt, det har också funnits vissa fördelar.

– Vi har ju arbetat med videomöten i många år, inte minst i arbetet inom Botniska korridoren och med Nya Ostkustbanans team. Digitala möten har såklart sina fördelar, exempelvis kan ju nu våra politiker lätt koppla upp sig och medverka vid möten i Bryssel på ett sätt som inte var möjligt innan, säger Lotta.

Slutligen, vilken är er favoritplats i Sverige?

– Storforsen i Norrbotten, svarar Lotta blixtsnabbt.

– Jag måste ändå säga Bokenäset, där familjens sommarstuga ligger svarar Ebba.

 

 

 

Arkiv