Inga pengar från EU nu

CEF-kommittén Transport beslutade i förra veckan att säga nej till medfinansiering av bland annat dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan, Norrbotniabanan sträckan Umeå – Dåva samt två andra järnvägsrelaterade ansökningar.

Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

– Trafikverket arbetade intensivt med de svenska ansökningarna i våras och vi var från Nya Ostkustbanans sida, tillsammans med berörda Brysselkontor, också starkt engagerade. Därför är det en stor besvikelse att dubbelspårsutbyggnaden och övriga järnvägsrelaterade projekt inte beviljas medfinansiering. Trafikverket har sagt att de kommer att upprätta nya ansökningar i kommande utlysningar, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– Vi har inte alla fakta på bordet ännu, men det verkar som om skälet till att projekten får nej är att de inte uppvisar tillräckligt hög samhällsekonomisk nytta. Jag tror att vi än en gång ser nackdelarna med de nuvarande kalkylmodellerna. Snuttifieringen av etapperna, de vill säga att Nya Ostkustbanan delas upp i ett stort antal korta etapper gör att de samhällsekonomiska kalkylerna missar nyttorna med projektet. Undervärderingen av godset i beräkningarna av nyttan missgynnar också Nya Ostkustbanan som har stor potential för godstrafik. En ljuspunkt är att regeringen i sin godsstrategi uppdrog åt Trafikverket att se över de nuvarande kalkylmodellerna, just med bakgrund av den kritik som vi och andra riktat mot modellerna, avslutar Ingela Bendrot.

 

FAKTARUTA

Connecting Europe Facility (CEF) är EU:s finansieringsverktyg för infrastruktur inom transporter, energi och telekom. För transportinfrastruktur har CEF en budget på 24 miljarder Euro under perioden 2014 – 2020. Merparten av medlen medfinansierar järnvägar, sjöfart, terminaler och infrastruktur för alternativa bränslen samt flygledningssystem. Högst prioritet har miljövänliga transportsystem, vilket innebär att de flesta medlemsländer inte kan söka finansiering för vägprojekt.

I den nu aktuella utlysningen gjorde Trafikverket fyra järnvägsrelaterade ansökningar:

  • Nya Ostkustbanan sträckan Stångån – Dingersjö samt Gävle hamnbana (29 milj €).
  • Norrbotniabanan sträckan Umeå – Dåva (30 milj €).
  • Södra stambanan sträckan Alnarp – Flackarp (58 milj €).
  • ERTMS fordonsutrustning (belopp ännu oklart).

För samtliga ansökningar är CEF-bidraget som söks 30 procent av investeringskostnaden.

Arkiv