Glädjande EU-besked

Tack vare att Nya Ostkustbanan ingår i EU:s stomnät TEN-T kan Trafikverket söka medfinansiering från EU. EU kommer att medfinansiera arbetet med järnvägsutredning för sträckan Gävle–Kringlan.

Per Olof Lingwall, nationell koordinator för CEF, Trafikverket. Foto: Trafikverket.

EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility) har beviljat 3 550 000 euro för att upprätta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet för sträckan.

Trafikverket har sammanlagt fått 59 miljoner euro av totalt 750 miljoner euro till fyra projekt, varav Nya Ostkustbanan är ett. Nya Ostkustbanan är det projekt av de beviljade som  har högst medfinansieringsgrad. EU står för halva kostnaden.

– Utfallet av den senaste ansökningsomgången i CEF visar att Trafikverket har förmågan att få fram bidragsansökningar av hög kvalitet och att Trafikverket har projekt som EU är berett att medfinansiera. Det visar också att vi lyckats få EU-bidrag både till större pågående byggprojekt som strategiska studier samt bidrag till ERTMS-projektet, säger Per Olof Lingwall, nationell koordinator för CEF.
– Medfinansieringen från EU är mycket viktig, eftersom den kan påskynda viktiga infrastrukturinvesteringar. EU kan medfinansiera med upp till 50 procent av kostnaden, vilket givetvis gör stor skillnad. Vi är mycket nöjda med att EU valde ut Nya Ostkustbanan. Det var totalt 15 svenska projekt som sökte pengar, men bara åtta som blev beviljade. Vi ser detta som en  viktig signal för det fortsatta arbetet med dubbelspår säger Glenn Nordlund ordförande för Nya Ostkustbanan.

Trafikverkets fyra projekt som beviljats medfinansiering av EU är:

  • Utbyggnad till fyra spår av järnvägen mellan Flackarp och Arlöv. Åtgärderna innefattar ombyggnad av plattformar i Burlöv, Åkarp och Hjärup, ombyggnad av järnvägsbro i Alnarp, byggande av cykelvägar samt bullerreducerande åtgärder. Höja kapaciteten och eliminera flaskhalsar, minska bullerstörningar och förbättra tillgängligheten. Medfinansiering: 23 640 000 euro.
  • Ny linjesträckning för Ostkustbanan. En järnvägsutredning för 40 km dubbelspår mellan Gävle och Kringlan. Upprätta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet för sträckan. Medfinansiering: 3 550 000 euro.
  • Västlänken, byggande av 560 meter järnvägstunnel och 130 meter servicetunnel i Göteborg. Byggande av etappen Kvarnberget inom projektet Västlänken. Syftet är att öka kapaciteten genom att ta bort en flaskhals. Medfinansiering: 22 108 104 euro.
  • Installation av ERTMS fordonsutrustning i Sverige 2020-2023. Syftet är att medfinansiera kostnader för prototypinstallation av ERTMS fordonsutrustning. Det innebär upphandling, typinstallationer för prototyper, tester, godkännanden och certifiering av ERTMS fordonsutrustning. Trafikverkets åtagande i detta projekt är att koordinera bidragshanteringen från EU. Den del av installationskostnaden som inte betalas av EU, betalas av respektive part. Medfinansiering: 9 300 000 euro.

Läs mer om EU-kommissionens utlysningar här

Arkiv