Glädjande besked från regeringen

Mer pengar till dubbelspårsutbyggnad 

Foto: KARL NILSSON
Foto: KARL NILSSON

– I söndags nåddes vi av mycket goda nyheter. Regeringen har beslutat att  tillskjuta ytterligare 1,7 miljarder kronor till dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand! Vi har kämpat hårt och målmedvetet för att visa att just detta är en satsning som kommer hela Sverige till del i form av kraftigt kortade restider och fyrdubblad kapacitet. Vi är mycket glada för att regeringen har lyssnat på våra argument och tillför medel utöver det som Trafikverket föreslagit. Särskilt när vi vet att konkurrensen om de statliga infrastrukturpengarna aldrig har varit större än nu. Det ger oss framtidstro och styrka, säger Peder Björk, ordförande för Nya Ostkustbanan.

Trafikverket föreslog i höstas att man skulle lägga 1,9 miljarder på Gävle – Kringlan, vars totala kostnad uppgår till 5 miljarder. Nu har regeringen i det närmaste dubblat detta, vilket är glädjande.

I nuvarande plan 2014 – 2025 finns 4,5 miljarder avsatta för satsningar på dubbelspår mellan Gävle – Härnösand. Trafikverket föreslog att pågående investeringar runt Sundsvall skulle få full finansiering och att man därutöver ska inleda etappen Gävle – Kringlan. Om man summerar de satsningar som Trafikverket hade med i sitt planförslag för 2018 – 2029 blir det sammanlagt 6,555 miljarder. Det är denna siffra som nu ökar till 8,25 miljarder.

Foto: Maria G Nilsson
Foto: Maria G Nilsson

– Aldrig tidigare har det varit högre konkurrens om de statliga infrastrukturpengarna och utfallet visar att vårt arbete gett resultat. Vi har lagt stor kraft på att förklara varför ett dubbelspår är viktigt  –  nationellt, regionalt och lokalt.  Vi märker att kunskapen och förståelsen för dubbelspårsutbyggnaden har ökat markant, vilket är ett bra avstamp inför nästa planperiod. Det tar tid att få ny infrastruktur på plats. Många beslut ska fattas. Många utredningar ska göras. Nu har vi lagt en grund för större satsningar i nästa plan (2022 – 2033), säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– Vi kommer att göra en mer noggrann analys av förslaget när vi fått ta del av det i sin helhet. Men redan nu ser vi att viktiga satsningar i anslutning till Nya Ostkustbanan ligger med. Det gäller Västeraspby – Långsele, spårbytet mellan Gävle och Åänge samt viktiga satsningar på Mittbanan, säger Ingela Bendrot.

 

Nya Ostkustbanan prioriteras i nästa planbeslut

Den nationella infratsrukturplaneringen görs i 12-årsplaner. För att ange vilka sträckor som ska prioriteras i nästkommande plan pekar regeringen ut brister. Det gör man för att dessa ska utredas så pass noga att de ska kunna läggas in i nästa plan.

I  planbeslutet från 2014 angav dåvarande regeringen specifikt ut att Nya Ostkustbanan var en så kallad utpekad brist.  Den exakta formuleringen var: ”Ostkustbanan Gävle – Sundsvall inklusive Ådalsbanan, kapacitetsförstärkning (där arbetspendling är centralt)”. I höstas föreslog Trafikverket att formuleringen skulle ändras  till ”Nedre Norrland bristande kapacitet i järnvägssystemet – återstående delsträckor med kapacitetsproblem och långa restider”.  I vårt remissvar riktade vi hård kritik mot Trafikverkets förslag, vi menade att det var viktigt att hålla fast vid kuststråket och vi var också angelägna om att tydligt peka ut hela sträckan upp till Härnösand. Därför blev vi väldigt glada när vi såg att regeringen ytterligare har preciserat kuststräckan. I regeringens beslut står det: ”Nedre Norrland bristande kapacitet i järnvägssystemet – återstående delsträckor med kapacitetsproblem och långa restider, såsom Ostkustbanan inkl. Ådalsbanan, Gävle – Härnösand.”

– Detta besked är välkommet sett ur ett mer långsiktigt perspektiv. Då vet vi att Nya Ostkustbanan kommer att stå högt på dagordningen även i samband med nästa planbeslut om fyra år, dvs 2022. Nu gäller det att vi alla – kommuner, regioner och Trafikverket – tillsammans arbetar för att dubbelspåret ska kunna stå klart 2035, säger Peder Björk ordförande i Nya Ostkustbanan.

Glädjande beslut om satsningar både norrut och söderut

Nya Ostkustbanan får enligt regeringsbeslutet extra pengar. Samtidigt fattar regeringen beslut om att bygga fyrspår mellan Uppsala och Arlanda samt byggstarta Norrbotniabanan.

– Sträckan mellan Gävle och Härnösand är Sveriges längsta flaskhals och det motiverar stora satsningar. Fyrspråsutbyggnaden mellan Arlanda och Uppsala stärker argumenten för att satsa kraftfullt på Nya Ostkustbanan. Regeringen har utlovat en byggstart på Norrbotniabanan och för att få ut maximal nytta av den satsningen krävs att utbyggnaden av Nya Ostkustbanan går hand i hand med satsningar på Nya Ostkustbanan, säger Peder Björk ordförande i Nya Ostkustbanan.

74defb54-a2c3-418c-82d8-868f75d33302

Arkiv