Dubbelspårets dag: Stor politisk samsyn om dubbelspåret

Politisk diskussion på Dubbelspårets dag. Fotograf Maria G Nilsson

Självklart blev det en partipolitisk diskussion på Dubbelspårets dag den 8 april i Sundsvall. Det blev ett engagerat samtal mellan Västernorrlands toppkandidater till riksdagen för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Samsynen var oväntat stor. Alla var överens om att det är viktigt att visa en enad front och konsekvent och målmedvetet argumentera för att Nya Ostkustbanan är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan. Enigheten är viktig för att nå framgång inför kommande regeringsbeslut.

Det handlade inte bara om att lyfta upp de regionala nyttorna, tvärtom lyfte deltagarna det nationella perspektivet – hur viktig Nya Ostkustbanan är för den gröna omställningen och för att hela Sverige ska kunna utvecklas i en positiv riktning. Malin Larsson (S), som till vardags är ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet inledde med att peka på allt positivt som nu sker i spåren av den gröna omställningen och hur viktig Nya Ostkustbanan är för att ställa om Sverige.

– Att bygga bort flaskhalsar och få mer gods på järnväg är otroligt viktigt för klimatet, men också för jobben, konstaterade Malin Larsson.

Anne-Li Sjölund (C), suppleant i Trafikutskottet, lyfte flera gånger vikten av att knyta samman Sverige.

– För oss i Centerpartiet är det självklart att alltid se till hela landet och dess behov. Infrastruktursatsningarna som gjorts i Sundsvall skapar stark framtidstro, men vi har fortfarande en 27 mil lång flaskhals som måste bort. Jättestora möjligheter skulle öppnas om vi bara får till det här pusslet som vi kämpar för. Nya Ostkustbanan är otroligt bra för våra län, men också för knyta samman hela Sverige, sade Anne-Li Sjölund.

 

Ökade infrastrukturinvesteringar nödvändiga

Isabell Mixter (V), som kandiderar till riksdagen i höstens val, berättade att hon känner sig mycket stolt som Sundsvallsbo.

– De infrastrukturinvesteringar som gjorts här är så framtidsinriktade, det är verkligen här i Sundsvall som det händer! Jag tycker också att det var också intressant att ta del av dagens redovisning av planerna för Gävles utveckling. Nu är det viktigt att detta kommer hela Sverige till godo, och att vi nu fortsätter att bygga samman Sverige, slog Isabell Mixter fast.

Jörgen Berglund (M), höll med:

– Här i Sundsvall ser vi väldigt tydligt vad infrastruktursatsningar gör för att förändra en hel stad till det bättre och hur det skapar nya möjligheter för såväl människor som företag.

Henrik Andersson, strategikonsult på Sweco, ledde diskussionen. Han lyfte att näringslivet nu investerar 1 070 miljarder i ny teknologi och i nya anläggningar, samtidigt som det är trögt att få till de 60 miljarder som krävs för att slutföra hela den Botniska korridoren – det vill säga Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan samt godsstråket genom Bergsslagen.

– Ska vi bygga ihop landet så som vi vill, behövs verkligen fungerande järnväg. Med tanke på allt som nu händer i norra Sverige, alla varor som ska ut och all kompetens som ska in blir vi ju allt mer beroende av att järnväg finns i hela landet, konstaterade Malin Larsson.

Flera i panelen pekade på att media ensidigt fokuserar på utvecklingen i Norrbotten och Västerbotten, trots att det även sker en snabb och tydlig grön utveckling av näringslivet i hela norra Sverige.

Hanna Magnusson Byggföretagen. Fotograf: Maria G Nilsson

–Vi hamnar tyvärr i skuggan av de stora investeringarna som sker i Norrbotten och Västerbotten. Det är olyckligt, eftersom vi blir som en vit fläck på kartan, sade Jörgen Berglund och fick medhåll av Hanna Magnusson från Byggföretagen som pekade på att DN nu ökar nu sin bevakning i norra Sverige.

–Det innebär att DN öppnar en redaktion i Luleå och en i Skellefteå, sedan är det ett glapp ända ned till Stockholm. Hur ska vi kunna synliggöra vår del av Sverige? frågade hon.

På frågan hur Västernorrland och Gävleborg ska kunna attrahera ännu fler investeringar blev svaret tydligt ”utbyggd järnväg”.

– En attraktiv infrastruktur är A och O för att locka till sig nya investeringar. Tyvärr riskerar vi att tappa investeringar om vi inte investerar i nödvändig infrastruktur. Nu behövs snabba spår snabbt, slog Isabell Mixter fast.

 

Hur ska infrastrukturen finansieras?

Därefter följde en diskussion om infrastrukturbudgeten är tillräcklig stor, samt om ”alternativ finansiering” av stora infrastrukturprojekt, något som inte minst har aktualiserats på grund av att de nya stambanorna tar så stort utrymme i förslaget till ny nationell planen och att det leder till en utträngningseffekt. En rad viktiga investeringar, som etappen Gävle – Kringlan på Ostkustbanan, skjuts framåt i tiden. Ett stort antal remissinstanser, inte minst en kraftfull majoritet av landets regioner, har därför krävt att de nya stambanorna ska finansieras utanför planen.

– Infrastrukturministern brukar säga att hans budget är historiskt stor, vilket stämmer. Men varje infrastrukturbudget växer, och varje budget blir större än den föregående. Men det betyder inte att pengarna räcker, vi ser nu att budgeten är för liten i förhållande till behoven. Runt om i Sverige pågår samma debatt, ”pengarna räcker inte och vi vill ha mer”. Jag önskar att vi hade varit fler innevånare i Västernorrland, då hade det varit enklare att driva igenom större satsningar i vår de av landet. Nu måste vi hävda oss mot andra betydligt mer tätbefolkade regioner, sade Jörgen Berglund.

Malin Larsson som representerar regeringspartiet konstaterade att Trafikverket tagit fram en stor och bred plan och att den nu varit ute på remiss.

Riksdagsledamöterna Jörgen Berglund (M) och  Malin Larsson (S) Fotograf Maria G Nilsson

– Remissrundan är otroligt viktig. Ministern har utlovat att Trafikverkets förslag kommer att förändras, hur mycket återstår att se. Det allra viktigaste för framgång är att vi håller ihop! Nu måste vi hålla en enad front och visa hur viktigt Nya Ostkustbanan är för oss alla. Genom att ha samma budskap kommer budskapet att Nya Ostkustbanan är vår viktigaste prioritering att nå fram och bli mer effektivt, hävdade Malin Larsson.

Jörgen Berglund, som är ledamot i Försvarsutskottet, höll med och jämförde med försvarsfrågorna där Sollefteå efter hårt arbete tillsammans med andra intressenter till slut fick sitt regemente.

– Det skedde tack vare goda argument, tydlig fakta och stark regional uppslutning. Enigheten var jätteviktig för att nå framgång. Även när det kommer till Nya Ostkustbanan har vi det som krävs – goda argument, tydlig fakta och en stark regional uppslutning. Det jag möjligtvis efterlyser är ett tydligare stöd från näringslivet, sade Jörgen Berglund.

Ett stort problem enligt Isabell Mixter är att vi allt för lång tid har ägnat oss åt att lappa och laga i olika delar av systemet och egentligen inte gjort några nya investeringar.

– Nu krävs istället en nivåhöjning och att vi går från att släcka bränder till att bygga ny kapacitet. Järnvägsinvesteringarna är också viktigt för att vi ska ta ett kliv framåt i klimatarbetet.  Det behövs mer pengar för en nivåhöjning i hela Sverige, menade Isabell Mixter.

Anne-Li Sjölund var också bekymrad över utvecklingen:

– Ingen verkar vara nöjd med Trafikverkets förslag till plan. Det går inte att fortsätta att dutta. Nu krävs ett helhetsgrepp. Inget är klart förrän sista pusselbiten är lagd.

Riksdagsledamöterna Isabell Mixter (V) och Anne-Li Sjölund (C. Fotograf Maria G Nilsson

Jörgen Berglund var tydlig med att Moderaterna inte stödjer förslaget om att bygga höghastighetsbanorna i södra Sverige. Han menade att de är extremt dyra och har liten effekt, samt att de tränger ut andra viktiga projekt. Men han var också tydlig med att även om de skulle skrotas så innehåller nuvarande budget för lite pengar i förhållande till behoven.

– Vi måste våga titta på alternativ finansiering. Vissa objekt kan lyftas ur planen och hitta egen finansiering. Det går inte att vänta, och jag är öppen för allt för att få fram Nya Ostkustbanan, uppmanade Jörgen Berglund.

Malin Larsson framhöll att staten har en god ekonomi, men också har utsatts för stora påfrestningar både på grund av Covid och Rysslands krig i Ukraina.

– När det kommer till infrastruktur vill alla ha mer och då vill jag uppmana till att inte glömma bort möjligheterna till EU- finansiering,  sade hon.

Isabell Mixter berättade att Vänsterpartiet har föreslagit en rekordstor klimatsatsning som bland annat innehåller stora järnvägssatsningar. Hon menade att Sveriges låga låneskuld motiverar att lånefinansiera infrastrukturinvesteringarna.

Malin Larsson räckte upp ett varnande finger.

– Politik handlar om att prioritera, om att fatta rätt beslut. Bara för att vi nu har välskötta statsfinanser och en god ekonomi kan vi inte släppa taget. Vi måste tänka långsiktigt, sade hon.

 

Vad krävs för att Nya Ostkustbanan ska prioriteras av regeringen i nästa planbeslut?

Anders Ericson från Handelskammaren Mittsverige. Fotograf Maria G Nilsson

Anders Ericson från Handelskammaren Mittsverige menade att Trafikverket utsatts för oberättigad kritik och att det i själva verket var regeringen som inte lyssnat till sin expertmyndighet Trafikverket. Ericson menade att Trafikverket bland annat velat lägga mer pengar på vidmakthållande, men de har inte fått ge hör för sina synpunkter Anders menade att Trafikverket blivit bakbundna dels av riksdagsbeslutet om de ekonomiska ramarna, men också av regeringens direktiv.  Han pekade på att Handelskamrarna från Stockholm i söder till Norrbotten i norr är väldigt överens – brett och unisont – om behovet av kraftfulla satsningar på järnvägen längs Norrlandskusten. Slutligen ställde han fråga om vad som kan komma ut av regeringsbeslutet, vad är mest sannolikt?

På frågan om vad vi kan förvänta från regeringen när det kommer till nästa planbeslut blev svaren lite olika. Jörgen Berglund varnade för att regeringen i bästa fall lägger tillbaka etappen Gävle–Kringlan och försöker få det att framstå som något väldigt bra, trots att vi då egentligen bara är tillbaka på ruta ett.

Malin Larsson pekade i sin tur på att Tomas Eneroth utlovat ”lagt kort ligger” och att regeringen därför bör lägga tillbaka etappen Gävle–Kringlan. Men så länge beslutet inte är fattat lovade hon att fortsätta strida för Nya Ostkustbanan.

– Det är inte över, vi ger oss inte, sade Malin Larsson.

Axel Hallberg Miljöpartiets Trafikpolitiske talesperson. Fotograf: Maria G Nilsson

Axel Hallberg (MP) som är ledamot i Trafikutskottet och trafikpolitisk talesperson för miljöpartiet hade kommit hela vägen från Lund för att besöka dubbelspårets dag. Han slog fast att Nya Ostkustbanan är väldigt angelägen för hela landet. Hans bästa råd var att fortsätta kämpa gemensamt över partigränserna.

– Det finns en styrka i att göra det gemensamt, men samtidigt att vara ärliga med vad vi tycker olika i en rad infrastrukturfrågor, avslutade Axel Hallberg.

Jörgen Berglund uppmanade till att lyfta fördelarna med dubbelspår och visa de möjligheter som skapas. Han drog parallellen till Öresundsförbindelsen; de flesta förstod redan före beslutet att det skulle bli bra men hur bra det blev kunde ingen förutse. Därför måste vi fortsätta att opinionsbilda.

Malin Larsson uppmanande alla att ta vara på varje möjlighet att påverka. Det kan handla om allt från att svara på remisser, till att gå samman med andra och agera för dubbelspår.

Samtalet avslutades med att Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot överlämnade ett urval av alla de utredningar som tagits fram under åren. Hennes budskap var tydligt:

– Nya Ostkustbanan är troligen den mest utredda järnvägsinvesteringen i Sverige. Nu räcker det. Sluta utreda och börja bygg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv