Dubbelspår lyfter Arlanda

Hur ser behoven av flygplatskapacitet ut efter 2038 och hur ska kapaciteten kunna garanteras för att möta dessa behov? Det är några av de frågor som lyfts i rapporten Mer flyg och bostäder från den statliga samordnaren Anders Sundström.

– Sverige är ett vidsträckt land med stort behov av väl fungerande förbindelser. I nuläget spelar flyget en mycket viktig roll för orterna längst med Norrlandskusten. Järnvägens konkurrenskraft påverkas negativt av långa restider, låg kapacitet och trafikstörningar. Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand är Sveriges längsta flaskhals. 27 mil enkelspårig järnväg i en del av Sverige där det finns mycket stort behov av väl fungerande järnvägstransporter, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– Om Arlandas kapacitet ska kunna byggas ut så som utredaren föreslår krävs stora investeringar i anslutande infrastruktur, inte minst spårbunden trafik. Ostkustbanan kopplar samman städerna längst med Norrlandskusten med Arlanda. Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle fyrdubbla kapaciteten och halvera restiderna. Med ett dubbelspår skulle betydligt fler kunna ta tåget direkt till Arlanda, understryker Ingela Bendrot.

Längst med Norrlandskusten finns många internationellt verksamma företag som efterfrågar goda internationella flygförbindelser. Idag utgör inte järnvägen ett tillräckligt tillförlitligt alternativ till flyg och bil på den aktuella sträckan.

Utbyggnad av dubbelspår höjer kvaliteten på banan och gör reseupplevelsen betydligt bättre. Ett nytt dubbelspår skulle dessutom bidra till att Botniabanan till fullo integreras i det nationella transportsystemet, vilket skulle gynna järnvägssystemet i sin helhet.

Läs hela remissvaret Remissvar från nya Ostkustbanan ang Mer flyg och bostäder.


FAKTA

Dubbelspår stärker järnvägens konkurrenskraft tack vare att restiderna halveras:

  • Stockholm – Umeå: Idag 6,5 timme med dubbelspår 3,5 timme.
  • Stockholm – Östersund: Idag 6,5 timme med dubbelspår 3 – 3,5 timme.
  • Stockholm – Sundsvall: Idag upp emot 4 timmar, med dubbelspår 2 timmar.
  • Stockholm – Gävle: Idag 1,5 timme, med dubbelspår 1 timme.
  • Stockholm – Härnösand: Idag 5 timmar, med dubbelspår 2,5 timmar.

Foto: Fler flyger på Arlanda by Daniel Asplund CC (by)

Arkiv