Allt fler höjer nu rösten för Nya Ostkustbanan

Om mindre än två månader kommer regeringen besluta om en infrastrukturplan för de närmaste 12 åren. Trafikverkets förslag innebär stora förseningar i utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Inga nya etapper läggs in i planen och den redan beslutade etappen mellan Gävle och Kringlan senareläggs. Nu höjs temperaturen i infrastrukturdebatten och fler och fler röster höjs för att påskynda dubbelspårsutbyggnaden. Vi har gått igenom alla remissvar och det är en glädjande läsning.

Remissvaren kan summeras på följande sätt:

Remissinstanserna är kritiska till att de nya stambanorna tränger ut redan påbörjade investeringar.

Flera remissinstanser framför att Trafikverkets förslag skulle innebära att endast 50 av 150 objekt i planen skulle bli färdigt fram till 2033 samt att påbörjande av tre etapper på stambanorna för höghastighetståg tar allt utrymme för nysatsningar i både denna och kommande planer.

Flertalet instanser är överens om att de nya stambanorna för höghastighetståg bör lyftas ut ur planen, vilket skulle skapa ett utrymme för att färdigställa viktiga satsningar såsom Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, Värmlandsbanan och Västkustbanan. Det skulle också möjliggöra en satsning på viktiga vägar och på bättre underhåll av de statliga vägarna.

Budskapet från remissinstanserna varierar naturligtvis, men kravet på att de nya stambanorna ska lyftas bort från planen är tydligt. Det är också tydligt att de senareläggningar som Trafikverket förespråkar inte accepteras av remissinstanserna.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utlovat att regeringen kommer att göra förändringar i Trafikverkets förlag innan regeringen fastställer infrastrukturplanen.

– För vår del är det jättebra att remissinstanserna så tydligt tagit stark ställning för Nya Ostkustbanan, men också att de på samma sätt som vi varnar för de undanträngningseffekter som de nya stambanorna får. Genom remissvaren får regeringen och infrastrukturministern stöd i att göra förändringar i Trafikverkets förslag. Vi utgår från att regeringskansliet noga utvärderar remissvaren  och förstår allvaret i kraven på en snabb utbyggnad av Nya Ostkustbanan, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Region Norrbotten

Regionen lyfter fram systemperspektivet och vikten av hela kustjärnvägen.

Systemperspektivet är avgörande för konkurrenskraften. Därför är ett snabbt färdigställande av hela Botniska korridoren, som består av Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen, avgörande för den nya industrin och för att Sverige ska nå målet att bli den första fossilfria välfärdsnationen. En kustjärnväg Gävle-Luleå för 250 km/h är den gröna infrastrukturen som kan möta utvecklingen av gröna industrin när näringslivet investerar mer än 1 070 miljarder i norra Sverige. Därtill är en kustjärnväg en av EU:s viktigaste prioriteringar och är därför beredd att medfinansiera
30–50 procent.

Region Västernorrland

Regionen får inte ihop Trafikverkets förslag med regeringens ambitioner att satsa på järnvägen i norra Sverige.

Regeringen har varit tydligt med att det ska sek en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intesifieras. Trafikverkets förslag däremot innehåller besparingar och senareläggningar av viktiga satsningar inom hela den Botniska korridoren. EU:s mål är att stomnätet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ska färdigställas till år 2030, vilket möjliggör medfinansiering från EU för byggandet. Med Trafikverkets förslag till nationell transportplan blir det svårt att svara upp mot såväl regeringens ambition som EU:s mål.

Region Västernorrland

Regionen påpekar vikten av att tidigarelägga, inte senarelägga, utbyggnaden.

Trafikverkets förslag om att skjuta investeringen Gävle-Kringlan minst sju år framåt, att projektets finansiering ska minska med cirka 3,5 miljarder kronor samt att inga tillkommande etapper på banan förordas är helt oacceptabelt. Utbyggnadstakten för Nya Ostkustbanan och hela den Botniska korridoren måste öka. I stället för Trafikverkets förslag insisterar vi att etappen Gävle-Kringlan genomförs som planerat samt att kustjärnvägen mellan Stockholm och Luleå (Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan) byggs ut i sin helhet under planperioden 2022–2033 och att detta stråk blir en del av ett 250 km/h-nät med blandad gods- och persontågtrafik.

Region Gävleborg

Regionen är djupt oroad över Trafikverkets förslag till plan.

Trafikverkets förslag till infrastrukturplan för de närmaste 12 åren kom som en kalldusch, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) Söderhamn. Det är helt oacceptabelt om Trafikverket drar in investeringarna längs Ostkustbanan.

Region Uppsala

Regionen framför att regeringen bör besluta om både höjd hastighet och införande av ERTMS på hela sträckan Stockholm-Skellefteå.

Regeringen bör ange förutsättningar för att uppnå en funktionell och systematisk utbyggnad av kapacitet på hela sträckan via Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län, integrerat med utbyggnaden av bansträckan Skellefteå–Luleå.

Umeå kommun

Kommunen lyfter fram behovet av systemtänkande.

De fulla effekterna av gjorda investeringar i Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan kan inte tillgodogöras förrän den sista etappen av detta stråk håller en tillräcklig standard. Först då kan långa, tunga och snabba tåg sättas in på hela stråket och vinster som kortare restider, större och mer diversifierade arbetsmarknadsregioner, billigare godstransporter som leder till överflyttning från väg- till järnvägstransporter räknas hem fullt ut.

Örnsköldsviks kommun

Kommunen påpekar vikten av Nya Ostkustbanan för att binda samman norra och södra Sverige.

Nya Ostkustbanan i Botniska korridoren, binder samman järnvägen i norra och södra Sverige och utbyggnadstakten måste öka. I denna del av landet finns förmåga och vilja att möta upp med bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling, ökad sysselsättning och tillväxt, till nytta för hela Sverige.

Sollefteå kommun

Sollefteå kommun är kritiska till att de nya stambanorna tränger ut Nya Ostkustbanan.

De nya stambanorna medför att utbyggnaden av Osktustbanan läggs i malpåse. Det kommer att medföra stora problem för andra ännu inte fullt utbyggda stambanor i norra Sverige.

Kramfors kommun

 Kommunen lyfter fram Nya Ostkustbanans betydelse för hela norra Sveriges utveckling

Nya Ostkustbanan är en stor vinst för Kramfors kommun men också för egentligen hela Norrland. Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och på sikt Norrbotten kommer att tjäna oerhört mycket på utbyggnaden av denna järnväg. Redan idag är Ostkustbanan hårt belastad med långa restider och låg kapacitet samtidigt som behoven ytterligare kommer öka när Norrbotniabanan byggs ut. Ostkustbanan är idag en flaskhals som påverkar utvecklingen på lokal, regional och nationell nivå.

Härnösands kommun

Kommunen påpekar att planeringen för Nya Ostkustbanan är långt kommen.

Nya Ostkustbanan har en hög grad av planmognad, vilket gör att investeringarna i sin helhet kan genomföras under planperioden med rätt prioritering. Samtidigt investerar näringslivet just nu 1 070 miljarder i ny innovativ teknologi och nya industrier, i den norra delen av Sverige. Utvecklingen går snabbt och det är därför viktigt att även staten tar sitt ansvar för att underlätta omställningen till ett Fossilfritt Sverige.

Timrå kommun

Kommunen oroar sig för hur en senareläggning av Nya ostkustbanan påverkar de stora investeringarna i grön teknik.

En snabb och effektiv utbyggnad av Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand måste ske för att bland annat kunna tillgodose de ökade transportbehoven som de stora investeringarna i klimatneutrala råvaror, batterier och strategiska råvaror som sker i norra Sverige.

Sundsvalls kommun

Kommunen gör samma analys som Timrå. Nya Ostkustbanan behövs för investeringarna i norra Sverige.

En utbyggnad av Nya Ostkustbanan är en förutsättning för att satsningarna längre norrut blir lönsamma och bildar ett fungerande transportsystem i nord–sydlig riktning. Nya Ostkustbanan har också en hög grad av planmognad, vilket gör att investeringarna i sin helhet kan genomföras under planperioden. Planmognaden innebär också att risken för kostnadsfördyringar är mindre än för andra projekt som har låg planmognad. Nya Ostkustbanan och den Botniska korridoren, är en del av den viktiga ryggraden i det nationella och europeiska gods- och persontransportsystemet som är viktigt för hela Sverige.

Nordanstigs kommun

Kommunen oroar sig över den ökande lastbilstrafiken på E4 om inte Nya Ostkustbanan byggs ut.

Att inte genomföra projektet i närtid innebär att vägtransporterna kommer att öka under en lång tid framåt. Detta till en E4 som inte heller prioriteras. Investeringsviljan i Norrland är stor och flödet av varor längst kusten befaras öka markant.

Söderhamns kommun

Kommunen framför vikten av Nya Ostkustbanan för sjöfarten.

De påpekar att för att hamn och järnväg i Söderhamns kommun ska kunna nyttjas till dess fulla potential är det viktigt med optimala växelförbindelser mellan Ostkustbanan och hamnarna.

Gävle kommun

Kommunen är mycket oroade över att förslaget till infrastrukturplan slår undan benen på stadstutvecklingen.

Förslaget från Trafikverket duger helt enkelt inte för vår växande stad och region. Det duger heller inte för Sveriges utveckling,säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun. Trafikverket skriver själva att senareläggningen innebär att EU kan dra tillbaka finansiering om 35 miljarder i infrastruktur i Bottniska korridoren som ska binda samman järnvägsnätet mellan Sverige, Finland och Norge.

Det är inte bara Norrlandsröster som lyfter fram Nya Ostkustbanan. Organisationer som man inte förknippar med järnvägsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand trycker också på vikten av Nya Ostkustbanan.

Föreningen TIM-pendlare (pendlare i Mälardalen)

Föreningen påpekar vikten av att ett antal järnvägsprojekt tidigareläggs.

Ett antal stora projekt bör påskyndas. Det gäller i första hand de planerade nya stambanorna samt fyrspåren Kallhäll‒Tomteboda och Uppsala söderut. Utanför Mälardalsområdet finns andra tunga exempel: Ostkustbanans dubbelspår, Norrbottniabanans utbyggnad liksom färdigställandet av Västkustbanan med mera.

SJ
SJ prioriterar tydligt Nya Ostkustbanan och anser att den har högsta prioritet.

Stråket Stockholm-Luleå har en betydande tillväxtpotential när hela sträckan är utbyggd till en modern dubbelspårig järnväg. För att uppnå största möjliga nyttor för de investerade pengarna måste utbyggnaderna ske söderifrån där volymerna är störst och för att inte skapa flaskhalsar under arbetet. SJ förordar därför att utbyggnaden av Norrbotniabanan inte påbörjas under planperioden och att en utbyggnad till dubbelspår hela vägen Gävle-Sundsvall ges högsta prioritet och tidigareläggs så att hela sträckan färdigställs under planperioden. Den föreslagna utbyggnadsordningen med första etapper Sundsvall-Dingersjö och Gävle-Kringlan är helt rätt och bör följas av etapper i direkt anslutning till Dingersjö och Kringlan. Dubbelspåret Gävle-Sundsvall bör utformas för minst 250 km/h.

SJ påpekar också att industriinvesteringar i norr gör att Ostkustbanans kapacitet måste öka.

Vi pratar om ett långt och krokigt enkelspår med långt längre restider än man skulle önska. Ostkustbanan är en viktig del av järnvägsnätet som riskerar att bli en flaskhals i transportsystemet. Banan är nyckeln till Norrland, säger Pär Helgesson som ansvarar för framtida infrastrukturfrågor i SJ till Sundsvalls Tidning.

Jernkontoret

Jernkontoret är orolig för att förseningen av Nya Ostkustbanan hindrar nyindustrialiseringen av Norra Sverige.

Mer kapacitet behövs tidigare än vad som anges för att klara ökade transporter både i norra Sverige och längre söderut eftersom kunderna finns i allt väsentligt utanför Norrbotten och Västerbotten. Viktiga projekt för att klara växande godsflöden är bland annat ökade investeringar i Malmbanan inklusive utbyggnad till dubbelspår. Dessutom är Norrbotniabanan och Ostkustbanan tillsammans med Malmbanan viktiga delar.

Mellansvenska handelskammaren

Handelskammaren lyfter fram Nya Ostkustbanans betydelse för näringslivet.

Ostkustbanan, den 27 mil långa järnvägen mellan Gävle och Härnösand, är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Dagens undermåliga järnväg bromsar utvecklingen. Ett nytt dubbelspår skulle skapa helt nya möjligheter för arbetspendling, godstransporter och affärsresor. Norra Sverige skulle knytas ihop och Sveriges konkurrenskraft skulle stärkas. Det är mot denna bakgrund ett dubbelspår på Ostkustbanan är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan för norra och mellersta Sverige.

Tillväxtberedningen i Norrbotten

Tillväxtberedningen visa också på Nya Ostkustbanans betydelse för näringslivet.

Tillväxberedningen anser att systemperspektivet är avgörande för konkurrenskraften. Därför är ett snabbt färdigställande av hela Botniska korridoren, som består av Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen, avgörande för den nya industrin och för att Sverige ska nå målet att bli den första fossilfria välfärdsnationen.

Stockholms Handelskammare

Handelskammaren har reagerat negativt på Trafikverkets förslag till nationell plan.

– Vi tycker att befintlig plan missar målet ganska rejält, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

Sträckan Hudiksvall-Axmartavlan beskriver han som en ”flaskhals i flaskhalsen” som måste åtgärdas för att kapaciteten ska kunna öka. Han framhåller samtidigt betydelsen av att bygga fyrspår på Ostkustbanan mellan Uppsala-Stockholm. Ostkustbanan är väldigt trång och behöver en kapacitetsökning framför Carl Bergkvist vid Stockholms handelskammare.

Handelskammaren har tagit fram en alternativ transportplan för nästa 12 år som bland annat innehåller Nya Ostkustbanan. Satsningen finansieras genom att höghastighetsjärnvägarna skjuts på till framtiden.

 

 

 

Arkiv