Dubbelspårsutbyggnaden – vad händer nu?

Regeringens planbeslut 2018 innebar att sammanlagt 8,1 miljarder anslogs till dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand under åren 2018 – 2029. Det är därmed en av de största järnvägssatsningarna i Sverige just nu. Mycket arbete pågår för att beslutade etapper ska kunna genomföras enligt tidplan, men också för att fler etapper ska kunna läggas in i nästa planbeslut som kommer 2022. Trafikverket arbetar just nu mycket intensivt för att ta fram en utbyggnadsstrategi för hela sträckan Gävle – Härnösand – Västeraspby. På så sätt kopplas Botniabanan ihop med kustjärnvägen söder ut.

Bolaget är givetvis involverat på många sätt i arbetet med utbyggnadsstrategin. Så sent som i förra veckan hade Nya Ostkustbanan ett Skypemöte där berörda kommuner och regioner medverkade. Hans—Olov Åström från Trafikverket gav en omfattande redovisning av allt det det som Trafikverket nu gör längs sträckan, se kartan!

Kartan kommer från Trafikverket. Läs mer om pågående insatser  här!

Lyckad ”Riksdagsturné”

En viktig del i vårt arbete är att träffa ledande politiker på riksnivå. Vi har sedan tidigare väl upparbetade kontakter med infrastrukturminister Tomas Eneroth och hans medarbetare, men också med andra viktiga politiker på nationell nivå. För vår del är Trafikutskottet viktigt, och vi har sedan tidigare bra kontakter där. Så fort regeringsfrågan var löst inledde vi vår ”turné” i Riksdagshuset.  Vi har fram till dags datum haft bra möten med:

  • Socialdemokraternas utskottsgrupp i Trafikutskottet; Anna-Caren Sätherberg, Jasenko Omanovic, Elin Gustafsson och Denis Begic.
  • Moderaternas nya trafikpolitiska talesperson Jessika Roswall, samt Jörgen Berglund, Lars Beckman och Viktor Wärnick.
  • Sverigedemokraternas utskottsgrupp i Trafikutskottet; Jimmy Ståhl, Thomas Morell och Patrik Jönsson.
  • Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson, Emil Källström och Anders W Jonsson från Centerpartiet.
  • Trafikutskottets nye ordförande Jens Holm, Vänsterpartiet.
  • Liberalernas nya trafikpolitiska talesperson Helena Gellerman.

Vi haft mycket bra diskussioner och mött ett stort intresse och fått många bra frågor. Det finns inga egentliga politiska konflikter runt dubbelspårsutbyggnaden, utan knäckfrågan handlar om att få fram mer pengar. Konkurrensen är stenhård och det gäller att tydligt visa alla de fördelar som dubbelpårsutbyggnaden för med sig.

Möten med Miljöpartiet och Kristdemokraterna står nu på tur.

Viktiga frågor på nationell nivå

Ingela Bendrot

– Ett orosmoment är att den nuvarande infrastrukturplanen 2018 – 2029 är baktung och underfinansierad. Flera stora järnvägsprojekt ligger sent i planperioden och saknar full finansiering. För att fullfölja dessa järnvägsprojekt krävs ytterligare minst 125 mdr. Nuvarande ram för en tolvårsperiod är runt 700 mdr. Höghastighetsbanorna finns inte med i planen.  Kostnadsberäkningar visar att de kan komma att kosta 250 – 320 miljarder. Hur dessa ska finansieras är en ödesfråga, liksom hur Sverige ska få fram nödvändig kompetens inom projektering och byggande. Redan idag ser vi stor kompetensbrist när det gäller projektering och planläggning, säger Ingela Bendrot vd i Nya Ostkustbanan.

– Både i januariavtalet och i regeringsförklaringen framgår att ”järnvägen i norra Sverige ska byggas ut”. För vår del är det viktigt att dubbelspårsutbyggnaden intensifieras och norra och södra Sverige knyts ihop. Vi menar att satsningar på Norrbotniabanan måste gå hand i hand med satsningar på dubbelspåret mellan Gävle och Härnösand, säger Bendrot.

Viktiga frågor på regional nivå

– Det viktigaste just nu är att stötta Trafikverket i deras arbete med utbyggnadsstrategin och kapacitetsutredningen för sträckan. Här spelar kommunerna och regionerna längs  sträckan en avgörande roll. Bolaget har lagt ut nya utredningsuppdrag på Sweco i syfte att få fram ytterligare underlag. Samarbetet med Trafikverket fungerar mycket bra. De driver frågorna på ett aktivt sätt  och har bemannat de olika delprojekten på ett bra sätt, vilket känns tryggt. I normalfallet ligger alla projekt som är större än 5 miljarder i en särskild enhet inom Trafikverket som heter Stora Projekt. Nya Ostkustbanan ligger inte där, vilket beror på att dubbelspårsutbyggnaden inte drivs som ett projekt utan som 17 olika etapper. I den utbyggnadsstrategi som Trafikverket nu tar fram för Nya Ostkustbanan tar man dock ett helhetsgrepp, vilket är bra. Men alla samhällsekonomiska kalkyler görs för varje enskild etapp. Det ger tyvärr missvisande siffror. Vi försöker ha en bra dialog med Trafikverket och Regeringskansliet om detta, säger bolagets ordförande Peder Björk.

Peder Björk

– En viktig fråga som vi bevakar är det kommande spårbytet mellan Gävle – Åänge i Ljusne. Bytet ska enligt Trafikverkets planering genomföras 2021 och kan innebära en 16 veckor lång avstängning.  Kostnaden överstiger 500 miljoner och ger omfattande störningar i trafiken. Eftersom Gävle – Kringlan innebär fyra mil helt ny järnväg verkar det märkligt att några år tidigare bygga ny järnväg i en sträckning som sedan ska läggas ned.  Enligt Trafikverket är spårbytet nödvändigt för att inte få kraftiga hastighetsnedsättningar. Spårbytet påverkar alla som reser mellan Umeå och Stockholm – vilket är SJs tredje viktigaste sträcka.  Det är viktigt att Trafikverket nu gör allt de kan för att minimera störningarna, avslutar Peder Björk.

Arkiv