16 veckor avstängning för all järnvägstrafik Gävle–Söderhamn hösten 2021

Trafikverkets beslut om totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn under 16 veckor hösten 2021 står fast trots hård kritik från de som drabbas.

– Under året som gått har vi bjudit in Trafikverket till dialog och diskussion vid ett flertal tillfällen. På träffarna med Trafikverket har vi lyft upp konstruktiva och genomförbara förslag på förbättringsåtgärder som kan minska de negativa effekterna av spårbytet. Men vi har tyvärr inte fått något gehör, säger  Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland och ordförande i Nya Ostkustbanan.

– Jag är förvånad och frustrerad över att Trafikverkets centrala ledning inte har tagit till sig ens ett enda av alla våra förbättringsförslag. Vi tvingas nu konstatera att vi står inför en 16 veckor lång totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn under hösten 2021, säger  han.

Glenn Nordlund Regionråd Region Västernorrland
Glenn Nordlund ordförande Nya Ostkustbanan och Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland, är besviken på Trafikverkets Centrala ledning. Fotograf: Maria G Nilsson

Glenn Nordlund befarar att konsekvenserna kommer bli långtgående för invånare och företag men även kommunerna och regionerna längs kusten kommer att drabbas av Trafikverkets beslut.

Exempelvis kommer tågtrafiken mellan Stockholm och Umeå behöva ledas om via Kilafors i inlandet, vilket kommer förlänga restiden med en timme. SJ överväger också att minska antalet dagliga avgångar på sträckan mellan Stockholm och Umeå, som en konsekvens av Trafikverkets beslut.

– Det kommer leda till kraftigt försämrade resmöjligheter på sträckan mellan Stockholm och Umeå, som är SJ:s tredje viktigaste snabbtågssträcka i hela landet, där vi också under senaste året har haft rekordstora ökningar av resande med tåg.

Under avstängningen kommer X-tågen mellan Gävle och Söderhamn att ersättas med bussar vilket kommer slå hårt mot arbetspendlarna.

– Vi är stolta över att vi under senare år har sett trafikökningar på järnvägen, men med Trafikverkets planer om totalavstängning riskerar vi att passagerare återgår till att ta bilen för att sedan inte komma tillbaka, säger Glenn Nordlund.

Kalla handen från Trafikverket

Berörda kommuner, regioner och operatörer har föreslagit en rad åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna av Trafikverkets beslut om spårbyte, bland annat:

  • Delavstängning, exempelvis nattetid under hela eller delar av perioden som spårbytet ska ske,
  • utföra spårbytet under sommarhalvåret istället för under den trafikintensiva hösten,
  • öka tempot i spårbytet, så att fler meter spår läggs per dygn än i nuvarande plan, samt att
  • genomföra spårbytet från båda hållen samtidigt.

Trafikverket har avfärdat alla  förslag till lösningar och håller istället fast vid sitt ursprungliga förslag om totalavstängning i 16 veckor under hösten, 2 augusti–20 november.

Efterlyser ändrad attityd från Trafikverkets centrala ledning

– Det som slagit mig är de berörda kommunernas, regionernas och tågoperatörernas stora engagemang, vilja att ta ansvar och lösningsinriktade attityd i dialogerna med Trafikverkets centrala ledning. Samtidigt är det beklagligt att Trafikverket, på central nivå, valt att avfärda alla våra förslag som skulle kunna mildra effekterna av spårbytet.

– Det är extra tråkigt att behöva rikta kritik mot Trafikverkets centrala nivå då vi har ett särskilt gott samarbete med Trafikverkets Region Mitt. För vår del är det viktigt att Trafikverkets centrala nivå tar sitt ansvar för att skapa bättre förutsättningar för en konstruktiv och aktiv dialog. I framtiden måste vi agera tillsammans för att minimera störningar i samband med olika typer av underhållsarbeten och investeringar.  Det kräver ändrad attityd från Trafikverkets centrala ledning. Jag vill också understryka att det inte är kommunerna och regionerna som har stängt dörren för fortsatta diskussioner om åtgärder som kan minska störningarna, utan att det är Trafikverket på central nivå som hävdar att en 16 veckors totalavstängning är det enda alternativet, avslutar Glenn Nordlund.

Spårbytet görs då rälsen är utsliten och har inget med den framtida och planerade dubbelspårsutbyggnaden att göra.

Resumé

Januari
Trafikverkets planer om totalavstängning mellan Gävle–Söderhamn blir känt för Region Gävleborg som genast skriver brev till och uppvaktar Trafikverket.

Januari–april
Bland andra tågoperatörer, företag, kommuner och regioner uppmanar Trafikverket att utreda frågan om totalavstängning öppet och i samverkan. Region Gävleborg skickar in flera konstruktiva och konkreta motförslag som är framtagna för att mildra de negativa konsekvenserna vid spårbytet.

April
Trots utebliven eller bristfällig dialog med flera parter som kommer att drabbas fattar Trafikverket beslut om totalavstängning mellan Gävle och Söderhamn utan att anta något av våra förslag, bland annat med hänvisning till samhällsekonomiska analyser och att kvalitativa aspekter har beaktats.

April–juni
Tågoperatörer, företag, kommuner, regioner och andra berörda fortsätter uppmana Trafikverket att föra en bredare och öppnare dialog för att tillsammans hitta bästa lösningarna för alla.

Juni
Kommunerna i Sundsvallsregionen bjuder in Trafikverket till ett större möte i Härnösand. Där repeterar och förklarar kommunerna och regionerna fördelarna med de förslag som skickats in och Trafikverket ges också chansen att förklara hur man kommit fram till att en totalavstängning i 16 veckor under hösten 2021 är det bästa tillgängliga alternativet.

Juni–september
Kommunerna och regionerna fortsätter föra dialog med Trafikverket i syfte att hitta bättre lösningar för att lindra de negativa konsekvenserna som ett spårbyte kommer innebära.

September
Regionerna och kommunerna arrangerar inom ramen för bolaget Nya Ostkustbanan ett större möte med Trafikverket där också tågoperatörer, företag, handelskamrarna, riksdagspolitiker med flera deltog för att tydliggöra hur totalavstängningen kommer att slå mot invånarna och företagen men också mot kommunerna och regionerna. På mötet gick Trafikverket med på förslaget om att återigen öppna upp processen för att i samverkan hitta bättre lösningar som är bättre för alla.

September–november
I november, efter ett års hårt arbete, tvingas vi motvilligt konstatera att Trafikverket avslutar dialogen och att de håller fast vid att den bästa lösningen är en totalavstängning i 16 veckor under hösten 2021.

13 december
Trafikverket presenterar Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) där förutsättningarna för att bedriva tågtrafik 2021 beskrivs.

Arkiv