Så kan Nya Ostkustbanan byggas klar till 2035

Flera partier har lovat att Nya Ostkustbanan ska byggas klar. Både Moderaterna och Liberalerna har sagt att det ska ske till år 2035 och Kristdemokraterna har gjort liknande utfästelser. I juni 2022 tillförde S-regeringen 5 miljarder mer än vad Trafikverket föreslagit. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har drivit på för snabbare utbyggnad. Mycket ska därmed hinnas med på 13 år för att förverkliga Nya Ostkustbanan. Men mycket har gjorts de senaste åren, så planeringsläget är väldigt bra!

 

För att Nya Ostkustbanan ska bli färdig krävs en process med flera steg. I och med att det är många planeringssteg blir genomförandetiden ofta lång. Det är inte ovanligt att det tar tio år eller längre från bristanalys till färdig järnväg. Det innebär att Sverige förlorar samhällsekonomiska nyttor. Med en etappvis utbyggnad kommer inte Nya Ostkustbanan bli klar i tid. Därför krävs ett helhetsgrepp på genomförandet.

 

Det som krävs är att…

…regeringen ger Trafikverket i uppdrag att skynda på planeringen för hela sträckan

…hela Nya Ostkustbanan kommer in i nästa nationella plan för transportsystemet

…Trafikverket bemannar sig för att kraftigt öka på planeringstempot

…Trafikverket och kommunerna samverkar för att hitta bra lösningar

…berörda länsstyrelser får resurser för att följa, granska och godkänna arbetet med järnvägsplaner.

Att planera och bygga en järnväg – process i sex steg

 

Steg 1. Bristanalys.

Kapacitets- och kvalitetsbrister i infrastrukturen som måste åtgärdas identifieras.

 

Steg 2. Åtgärdsvalsstudie.

I detta steg beslutas vilken åtgärd som är lämplig. Trafikverket utgår från den så kallade fyrstegsprincipen som innebär andra åtgärder prövas innan beslut om buggande av ny infrastruktur fattas. Då studien landar i att det behövs ny infrastruktur fortsätter processen till steg 3.

 

Steg 3. Val av korridor.

Järnvägsplanearbetet inleds med att Trafikverket väljer den korridor som järnvägen ska följa. Detta är ett steg med samråd med bland annat berörda markägare, kommuner och regioner.

 

Steg 4. Färdigställande av järnvägsplan och en formell prövning planförslaget.

I detta steg ska alla undersökningar och miljökonsekvensbeskrivningar ingå så att det finns möjlighet för granskande myndigheter att bedöma om planen lever upp till lagkraven. Arbetet innebär också många samråd. Länsstyrelsen behöver godkänna planen. Berörda kan överklaga planförslaget till regeringen. Vissa delar kräver behandling i mark- och miljödomstolen.

 

Steg 5. Byggstart.

Trafikverket tar fram bygghandlingar och handlar upp anläggningsarbetena.

 

Steg 6. Bygget.

Beroende på komplexiteten kan ett större järnvägsbygge ta allt från fyra till tio år.

 

Det är få infrastrukturprojekt som är så noggrant utredda och kartlagda som Nya Ostkustbanan. Trafikverket har under senare år lagt ned ett omfattande arbete på att förbereda dubbelspårsutbyggnaden. Utredning har lagts till utredning. Stödet för utbyggnaden är stort. Kommuner, regioner, företag och branschorganisationer har slutit upp bakom kravet på dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Nu är det hög tid att fatta beslut om att bygga klart sträckan till år 2035. Då kommer delar av Nya Ostkustbanan att vara klar till EU:s målår 2030. Förutsättningarna finns – Nya Ostkustbanan har ett mycket bra planeringsläge.

 

Tabell som visar etapper och deletapper samt hur de ligger till när det kommer till bristanalys, åtgärdsvalsstudie, val av korridorr, järnvägsplan och byggstart.