Nya Ostkustbanan för en ökad attraktivitet

Nya Ostkustbanan möjliggör en välfungerande tågtrafik och gör det enklare för människor att göra saker tillsammans. Det är grunden för utveckling och tillväxt. Regionen växer samman och det blir lättare att hitta jobb och utbildning. Samtidigt blir kuststråkets samlade kvaliteter av natur, kultur, handel och service tillgängliga för både invånare och besökare. Attraktiviteten ökar och ger självförstärkande utvecklingar.
 
Nya Ostkustbanan halverar restiderna och bidrar till en ökad turtäthet och en mer tillförlitlig kollektivtrafik. Goda kommunikationer gör det möjligt att dra nytta av regionens styrkor och kvaliteter och kompensera för svagheterna genom bättre förbindelser till andra regioner. Västernorrlands och Gävleborgs attraktiva miljöer blir tillgängliga för invånare och besökare och företagen når kunder, leverantörer och personal på ett effektivt sätt. Järnvägen ger också exempelvis tillgänglighet till Stockholmsregionens bredare utbud av specialiserade tjänster och internationella flygförbindelser.

 

Den ökade tillgängligheten bidrar till en självförstärkande utveckling. Fler människor och verksamheter väljer att flytta till regionen respektive att etablera sig där. Därmed ökar underlaget för service, kultur och handel. Dessutom ökar skattebasen, vilket är centralt för det offentliga välfärdsuppdraget. Sammantaget blir regionen ytterligare mer attraktiv och lockar följaktligen fler människor och verksamheter.

 

Region Västernorrland och Region Gävleborg har tagit fram utvecklingsstrategier för respektive län. Regionerna lyfter Nya Ostkustbanan som den viktigaste åtgärden för att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt, men effekterna är bredare än så. Nya Ostkustbanan är sannolikt den åtgärd som betyder mest för utvecklingen i Gävleborg och Västernorrland. Region Gävleborg har anger fem målområden med 15 olika effektmål. Konsultföretaget Sweco bedömer att Nya Ostkustbanan ger ett positivt bidrag till hela tolv av effektmålen. För Västernorrland bidrar Nya Ostkustbanan till tio av regionens 16 prioriteringar, vilka samlas under tre målområden. Det är inom målområden som handlar om regional attraktivitet, konkurrenskraftigt näringsliv, väl fungerande arbetsmarknader och hållbara transporter som Nya Ostkustbanan ger de största bidragen.

Nya Ostkustbanan är också central för att utveckla den lokala attraktiviteten. Det är tydligt inte minst av utvecklingsstrategierna i Sundsvall, Gävle och Söderhamn, som alla utgör goda exempel på hur staten, regionen och kommunerna kan arbeta tillsammans med stora synergier som följd. Förbättringar av järnvägen ger bättre person- och godstrafik och kombineras samtidigt med utveckling av knutpunkter som resecentra, nya stationer samt Sundsvalls logistikpark och Gävle hamn. Kommunerna utvecklar nya bostads- och verksamhetsområden i attraktiva lägen med goda förutsättningar för hållbara färdsätt. Även den lokala vägtrafiken fungerar bättre när plankorsningar försvinner.

 

Nya Ostkustbanan bidrar till ökad attraktivitet. Det sker på nationell, regional och kommunal nivå. Och det är en attraktivitet som ofta utvecklas bäst när flera aktörer arbetar tillsammans och bidrar med kompetens, resurser och mandat.