Nya Ostkustbanan för hållbara transporter

Hållbara transporter är inte bara en fråga om klimat och miljö. Hållbarhet kräver en helhetssyn där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna utvecklas tillsammans. Nya Ostkustbanan bidrar till klimatet och gör det samtidigt möjligt för människor att utvecklas genom en ökad tillgänglighet. Banan stärker företagen och är i motsats till många andra stora järnvägsprojekt samhällsekonomiskt lönsam.

 

Nya Ostkustbanan bidrar till att klimatmålen kan nås, vilket behandlas närmare här. I grunden handlar det om de goda förutsättningarna för tågtrafik längs hela kusten i mellersta och norra Sverige. Nya Ostkustbanan har samtidigt en särskilt viktig funktion som den centrala delen i stråket Stockholm-Luleå, men också i relationen mellan norra och södra Sverige för exempelvis längre godstransporter.

 

Nya Ostkustbanan stärker den sociala hållbarhetsdimensionen när människor kan utvecklas genom att enklare hitta jobb och utbildning och ta del av natur, kultur, handel och både privat och offentlig service. Det starka sambandet mellan utbildning, sysselsättning och livskvalitet främjas av den ökade tillgängligheten i stråket. Alla människor gynnas av bättre kommunikationer, men särskilt intressant är att Nya Ostkustbanan stärker förutsättningarna för jämställdhet och jämlikhet. Män och kvinnor pendlar lika länge, men då kvinnor i högre grad använder kollektivtrafik blir räckvidden kortare. Kollektivtrafik kräver en anslutningsresa och buss tar längre tid än bil. Män kommer ungefär 40 % längre på samma tid och når många fler arbetstillfällen. Kvinnors arbetsresor är bättre för klimatet, men de betalar i form av tillgång till färre jobb. Både män och kvinnor gynnas av en attraktiv tågtrafik, men kvinnor vinner relativt mer än män.

Myndigheten Trafikanalys konstaterar att ökad tillgänglighet betyder mer för grupper med svag sysselsättning och/eller med lägre utbildning. Flera aspekter samverkar. Grupper utanför arbetsmarknaden kan ha låg eller fel utbildning. De har lägre lön och vinner därför mindre på att pendla länge. De kan sakna tillgång till bil. Både för att få en acceptabel pendlingstid och för att nå grupper utan bil är satsningen på Nya Ostkustbanan viktig. Restiderna halveras, matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare underlättas och fler får jobb. Nya Ostkustbanan gynnar även starkare grupper på arbetsmarknaden, som personal inom kunskapsintensiva tjänstebranscher, vilka kan behöva pendla långt till rätt jobb.
Avseende ekonomisk hållbarhet är Nya Ostkustbanan till skillnad från många andra stora järnvägsprojekt lönsam. Det är när hela sträckan står klar som den fulla nyttan uppstår. En stor nytta är effektivare godstransporter som ger lägre kostnader och kortare transporttider. Den största samhällsekonomiska nyttan kommer från de halverade restiderna, som skapar nya möjligheter för människor och verksamheter. Även trafiksäkerhet, klimat och miljö gynnas. Nyttan med Nya Ostkustbanan har ökat sedan vår analys år 2021. Bränslepriset och fraktkostnaderna för lastbilar har ökat kraftigt, vilket gör att lönsamheten för Nya Ostkustbanan ökar markant. Trafikverket utreder nya byggmetoder som kan sänka kostnaderna med 20 procent. Om Nya Ostkustbanan byggs sammanhängande kan kostnaden minskas ytterligare.

 

Nya Ostkustbanan bidrar till hållbara transporter. Banan gör det möjligt att kombinera social och ekonomisk

utveckling med att nå klimatmålen. Nya Ostkustbanan är damhällsekonomiskt lönsam, men hela järnvägen måste byggas klart snabbt. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

 

Diagram som visar beräknade nyttor med Nya Ostkustbanan i miljoner kronor.