Bolaget

Tydligt fokus på Nya Ostkustbanan

Dubbelspår på Ostkustbanan är den enskilda utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten. Därför pågår ett intensivt arbete för att visa alla de fördelar som denna investering har – för jobb, tillväxt och miljö. Arbetet har gett utdelning. Regeringen beslutade i juni 2018 att anslå 1,7 miljarder extra till dubbelspårsutbyggnaden, och samtidigt utpeka järnvägssträckan Gävle – Härnösand som en brist i det nationella transportsystemet. Det betyder att dubbelspårsutbyggnaden ska prioriteras i nästa planbeslut, dvs 2022.

I augusti 2015 bildade Region Gävleborg, Region Västernorrland och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik ett gemensamt bolag Ostkustbanan 2015 AB. Bolagets uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på bandelen Härnösand – Gävle.

15 maj 2016 tillträdde Ingela Bendrot som vd för bolaget, bolagets första vd. Hon har  en bred bakgrund, både från näringslivet och politiken. Senast som statssekreterare hos dåvarande infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd.

Bolaget arbetar med aktiviteter som visar Norrland, Sverige och Europa och vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendlingen, kompetensförsörjningen, näringslivsutvecklingen och hela Sveriges tillväxt. Målet är att bidra till att påskynda beslutet att bygga en ny järnväg mellan Gävle-Sundsvall-Härnösand för att stå klar att använda fullt ut senast 2030. Då är det mer än 100 år sedan Ostkustbanan invigdes år 1927.

Nya Ostkustbanan ökar pulsen i Norrland, Sverige och Europa

  • Enkelspåret måste byggas ut till dubbelspår – nya Ostkustbanan för att kunna möta nutidens och framtidens behov och krav på snabba, pålitliga och miljövänliga transporter.
  • Ett dubbelspår fyrdubblar godstransporterna och halverar restiden för passagerarna.
  • Nya Ostkustbanan blir en central länk i den Botniska korridoren, en järnväg som gör att människor, industrier och företag kan växa och utvecklas.
  • Järnvägen (27 mil) mellan Gävle och Härnösand är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår.

På sträckan Gävle – Sundsvall – Härnösand reser varje dag människor till och från studier och arbeten, med bagaget fullt av idéer och kunskap som utvecklar hela regionen. Här passerar varje dag godståg med efterfrågade svenska råvaror och produkter på sin väg ut i Europa. Men kapacitetsproblemen gör att strömmen av människor, idéer och viktigt gods stryps.

Skynda på beslutet

EU-kommissionen har inkluderat sträckan i det prioriterade Europeiska järnvägsnätet och är beredd att investera 20 – 30  procent av utbyggnadskostnaden för nödvändiga investeringar. Nu handlar det om att den svenska regeringen även fortsättningsvis måste agera, prioritera och fatta beslut som gör dubbelspår på Ostkustbanan verkligt. Tycker du också att nya Ostkustbanan är en viktig satsning? Följ oss på Facebook och hjälp till att öka pulsen i beslutsfattandet!