Bolaget

Tydligt fokus på Nya Ostkustbanan

Dubbelspår på Ostkustbanan är den enskilda utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten. Därför pågår ett intensivt arbete för att visa alla de fördelar som denna investering har – för jobb, tillväxt och miljö.

 

Varför bildades Nya Ostkustbanan?

2015 bildade Region Gävleborg, Region Västernorrland och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik ett gemensamt bolag Ostkustbanan 2015 AB. Bolaget använder namnet Nya Ostkustbanan i sin kommunikation.

Bakgrunden till att bolaget bildades var att en ny järnväg är den enskilda utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten. Bolagets uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand – i praktiken till Västeraspby där Botniabanan tar vid.

2016 tillträdde Ingela Bendrot som vd för bolaget.

Bolagets arbete ger resultat!

Bolaget och dess ägare har arbetat intensivt för att visa varför ett dubbelspår behövs  – för jobb, tillväxt och miljö. Arbetet har gett utdelning. Regeringen beslutade i juni 2018 att anslå 1,7 miljarder extra till dubbelspårsutbyggnaden och samtidigt utpeka järnvägssträckan Gävle – Härnösand som en brist i det nationella transportsystemet. Det betyder att dubbelspårsutbyggnaden ska prioriteras i nästa planbeslut, dvs. 2022.

En viktig milsten i bolagets arbete är den utbyggnadsstrategi som Trafikverket arbetat fram i nära samverkan med bolaget och dess ägare. I juni 2020 presenterade Trafikverket sitt förslag till utbyggnadsstrategi för hela sträckan. Förslaget har remitterats och det finns ett starkt stöd för utbyggnadsplanerna hos de nära 30 remissinstanserna.

Ägarnas tyngsta politiker ingår i Nya Ostkustbanans styrelse 

Bolagets styrelse leds av Glenn Nordlund som är regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland. De flesta ägarna representeras på högsta politiska nivå i styrelsen, det vill säga kommunstyrelsens ordförande eller regionstyrelsens ordförande. Att bolaget har en så stark politisk uppbackning är mycket betydelsefullt.

Stödet för bolagets arbete har ökat. Handelskammaren Mitt och Mellansvenska Handelskammaren ingår också som intressenter, liksom Byggföretagen i Västernorrland och Gävleborg.

Aktiva ägare 

Ägarna, i synnerhet huvudägarna Region Västernorrland, Region Gävleborg och Sundsvalls kommun, avsätter personella resurser in i bolagets arbete. Det gäller inte minst det omfattande samverkansarbetet med Trafikverket som huvudägarna har tagit huvudansvar för.

Bolaget genomför aktiviteter både på lokal, regional och nationell nivå och visar vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendlingen, kompetensförsörjningen, näringslivsutvecklingen och hela Sveriges tillväxt.

Effektiva och smidiga arbetsformer 

Bolagets vd Ingela Bendrot arbetar nära bolagets ägare och har huvudansvaret för bolagets påverkansarbete. Arbetet planeras via bolagets team som består av vd Ingela Bendrot, infrastrukturstrategerna Christoffer von Bothmer från Region Gävleborg och Henric Fuchs från Region Västernorrland, omvärldsanalytikern Johan Öhrnell från Sundsvalls Kommun samt enhetschefen Roger Wetterstrand från Region Västernorrland. Bolaget bevakar också relevanta EU-frågor och har då bra stöd av Lotta Rönström vid North Sweden och Ebbba Björkander vid Central Swedens kontor i Bryssel.

Bolaget har också något som kallas ”Stora referensgruppen” där tjänstepersoner – en eller flera – från ägarna träffas regelbundet för att stämma av gemensamma frågor som rör dubbelspårsutbyggnaden. I denna grupp ingår även Handelskammaren Mitt och Mellansvenska Handelskammaren, Byggföretagen i Västernorrland och Gävleborg samt Umeå kommun. Trafikverket medverkar också i detta arbete och vid behov använder gruppen som sin referensgrupp.

Samverkan – vårt viktigaste verktyg

Vi ser att samverkan mellan bolagets ägare och andra intressenter ger resultat. Bolagets arbete har lett till att kunskapen och engagemanget för dubbelspåret ökar, liksom att viktiga kontaktytor mellan bolagets ägare, Trafikverket och näringslivet har stärkts högst avsevärt. Vi arbetar med projekt där vi knyter samman olika kompetenser och samlar olika intressenter, experter och politiker. Vår samverkansmodell skapar många mervärden för de som medverkar.