Remissvar

Yttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037

Läs remissvaret här.


Yttrande över rapport ”Bristanalys Nedre Norrland, Förslag till Utbyggnadsstrategi, Bristande kapacitet och långa restider Ostkustbanan och Ådalsbanan Gävle–Västeraspby, Version 2020-05-25”

Läs remissvaret här.


Yttrande över rapport ”250 km/tim med blandad trafik, version 2019-03-18”

Nya Ostkustbanan har tagit del av remissversionen av Trafikverkets rapport om uppgraderat järnvägsnät till 250 km/tim och har lämnat ett yttrande. Läs remissvaret här.


Remissvar angående Fjärde järnvägspaketet

Nya Ostkustbanan har lämnat ett remissvar med anledning av Fjärde järnvägspaketet. Vi efterlyser att fler aktörer inkluderas under samråden. Läs remissvaret här.


Remissvar angående Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys

Nya Ostkustbanan har tagit del av remissversionen av Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys och svarat på remissen. Läs hela remissvaret här.


Remissvar angående trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029

Läs remissvaret här.