Rapporter och annat läsvärt

Rapport av SWECO: Förslag till utbyggnadsoptimering med fokus på godstrafiken för Ostkustbanan och Ådalsbanan

Läs hela rapporten här.


Swecos presentation från Kunskapsforum den 17 maj ”Nya Ostkustbanan – ur ett ett godsperspektiv”

Henrik Andersson strategikonsult på Sweco berättade om varför Nya Ostkustbanan är viktigt för att stärka järnvägen i Sverige. Föredraget fokuserade på godsflöden.  Se presentationen här.


SJ:s presentation från Kunskapsforum den 17 maj ”Nya Ostkustbanan ur ett passagerarperspektiv”

Jan Kyrk affärschef på SJ redovisade hur utvecklingen för passagerartrafiken ser ut, och fördelarna med dubbelspår längs södra Norrlandskusten. Se presentationen här.


Trafikverkets presentation från Kunskapsforum den 17 maj

Hans-Olov Åström utredningsledare på Trafikverket redovisade Trafikverkets arbete med dubbelspårsutbyggnaden. Se presentationen här.


Restider längs Nya Ostkustbanan

Detta PM beskriver dagens restider samt möjliga restider med Nya Ostkustbanan,  en utbyggnad av järnvägen mellan Gävle, Sundsvall och Härnösand till dubbelspår.  Här kan du läsa mer om restiderna.


Q&A:The New East Coast Line, why is a railway in northern Sweden essential for Europe?

Read more


Rapport av SWECO: Mer Pang för pengarna – hur de samhällsekonomiska analyserna kan utvecklas med lärdomar från Nya Ostkustbanan

Syftet med föreliggande studie är att på ett konstruktivt och transparent sätt försöka bidra till kunskapen om hur de samhällsekonomiska effektbedömningarna kan utvecklas. Under arbetet har rundabordssamtal och annan dialog hållits med experter från bl a Trafikanalys, Trafikverket, universitet och näringslivet för att komplettera Swecos bedömningar. Dessutom har seminarier arrangerats i Riksdagen 17 maj 2017 samt en hearing 14 februari 2018 med ett brett och engagerat deltagande av riksdagsledamöter, departementstjänstemän, experter och företrädare för intresseorganisationer.

Trafikverkets Expertcenter bjöds in att delta i arbetet men medverkade först vid hearingen i Riksdagen. Därefter bjöd Trafikverkets Expertcenter in Nya Ostkustbanan för att diskutera rapportens slutsatser och förslag. Mötet visade på behovet av att föra en aktiv dialog kring de samhällsekonomiska metoderna och hur de kan utvecklas och kommuniceras för att fungera mer effektivt som beslutsunderlag. Den slutgiltiga rapporten publicerades den  25 april.

Läs rapporten här.


 

2035 – En resa längs södra Norrlandskusten

2015 tog kommunerna och regionerna längs södra Norrlandskusten initiativ till att bilda ett gemensamt bolag. Målet var tydligt – att driva på för ett dubbel­spår mellan Gävle och Härnösand. Det tar tid att få ny infrastruktur på plats. Många beslut ska fattas, och många utredningar ska göras. Vi har lagt stor kraft på att förklara varför ett dubbelspår är viktigt – nationellt, regionalt och lokalt. Vi har en tydlig vision – den är vårt avstamp för nästa transportplan 2022–2034. Läs den här eller nedan:


Fakta och argument för dubbelspår Gävle – Härnösand

Här finner du fakta och argument för dubbelspår på Ostkustbanan.


Etapper på Nya Ostkustbanan

Vill du veta mer om de etapper som nu diskuteras? Läs mer i detta PM.

En karta över etapperna finns här.


Analys visar på stor nytta med Nya Ostkustbanan

Sweco har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan gjort en nyttoanalys för nya Ostkustbanan. 

Rapporten visar att:

  • Nya Ostkustbanan ger större samhällsekonomisk nytta än tidigare kalkyler från Trafikverket. Det beror bland annat på att Trafikverkets kalkylmodellerna ofta undervärderar godsnyttan. 
  • Nya Ostkustbanan kommer att få effekter långt utanför banans närområde. Det handlar både om att kunna transportera gods mellan norra och södra Sverige, men också om att underlätta pendling mellan den överhettade Mälardalen och orter längst med Ostkustbanan, men också mellan orterna längst med banan.
  • Nya Ostkustbanan bidrar till att förstora arbetsmarknadsregionerna. Det blir lättare för företag att finna rätt kompetens och för människor i hela mellersta Sverige att hitta rätt jobb.

Utredningsresultaten har vid två tillfällen presenterats för Sverigeförhandlingen och rapporten har även överlämnats till infrastrukturminister Anna Johansson. Läs hela rapporten här.

Sverigeförhandlaren HG Wassberg sa i Almedalen att denna rapport var den bästa av alla de rapporter som inkommit till Sverigeförhandlingen när det gäller att beskriva godsnytta.


Sampers och trafikprognoser – en kort introduktion

Modellen Sampers används för göra prognoser över vart och hur ofta som människor kommer att resa. Efterfrågan på resor beräknas givet ett visst utbud som består av bland annat infrastruktur, kollektivtrafik och biljettpriser, tidtabeller samt ekonomiska förutsättningar som demografi och tillväxt. Modellen ger också en bild av vilka färdmedel som människor kommer att välja, det vill säga om de kan förväntas resa med bil, tåg, flyg, cykel och gång.

Sampers bygger på data om människors beteenden och resmönster som har analyserats utifrån resvaneundersökningar, men också utifrån studier där personer får göra fiktiva val mellan hur de skulle välja att resa mellan två punkter. Modellen kan användas för att studera hur exempelvis förändringar av infrastrukturen eller priset för kollektivtrafikresor påverkar resandet.

Läs mer i Trafikverkets rapport ”Sampers och trafikprognoser – en kort introduktion” här.

Läs rapporten ”Dokumentation och resultat från Sampers – trafikeringsalternativ Nya Ostkustbanan (Gävle – Härnösand)” här.


Stora behov av upprustning av järnvägen i Norra Sverige

Trafikverkets har tagit fram ett omfattande underlag om järnväg i Norra Sverige.

I rapporten beskrivs Ostkustbanan och de stora behov av upprustning. Rapporten publicerades den 24 februari 2016 och är en underlagsrapport till Sverigeförhandlingen. Läs hela rapporten här.


Sverigeförhandlingens lägesrapport om järnväg i norra Sverige

Sverigeförhandlingen lämnade den 1 juni 2016 en delrapport om sitt arbete med järnvägsinfrastruktur i Norra Sverige.

Läs mer om Sverigeförhandlingen här.