Rapporter och annat läsvärt

Rapport av SWECO: Mer Pang för pengarna – hur de samhällsekonomiska analyserna kan utvecklas med lärdomar från Nya Ostkustbanan

Läs rapporten här.


Remissvar angående trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029

Läs remissvaret här.


Fakta och argument för dubbelspår Gävle – Härnösand

Här finner du fakta och argument för dubbelspår på Ostkustbanan.


Etapper på Nya Ostkustbanan

Vill du veta mer om de etapper som nu diskuteras? Läs mer i detta PM.

En karta över etapperna finns här.


Analys visar på stor nytta med Nya Ostkustbanan

Sweco har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan gjort en nyttoanalys för nya Ostkustbanan. 

Rapporten visar att:

  • Nya Ostkustbanan ger större samhällsekonomisk nytta än tidigare kalkyler från Trafikverket. Det beror bland annat på att Trafikverkets kalkylmodellerna ofta undervärderar godsnyttan. 
  • Nya Ostkustbanan kommer att få effekter långt utanför banans närområde. Det handlar både om att kunna transportera gods mellan norra och södra Sverige, men också om att underlätta pendling mellan den överhettade Mälardalen och orter längst med Ostkustbanan, men också mellan orterna längst med banan.
  • Nya Ostkustbanan bidrar till att förstora arbetsmarknadsregionerna. Det blir lättare för företag att finna rätt kompetens och för människor i hela mellersta Sverige att hitta rätt jobb.

Utredningsresultaten har vid två tillfällen presenterats för Sverigeförhandlingen och rapporten har även överlämnats till infrastrukturminister Anna Johansson. Läs hela rapporten här.

Sverigeförhandlaren HG Wassberg sa i Almedalen att denna rapport var den bästa av alla de rapporter som inkommit till Sverigeförhandlingen när det gäller att beskriva godsnytta.


Sampers och trafikprognoser – en kort introduktion

Modellen Sampers används för göra prognoser över vart och hur ofta som människor kommer att resa. Efterfrågan på resor beräknas givet ett visst utbud som består av bland annat infrastruktur, kollektivtrafik och biljettpriser, tidtabeller samt ekonomiska förutsättningar som demografi och tillväxt. Modellen ger också en bild av vilka färdmedel som människor kommer att välja, det vill säga om de kan förväntas resa med bil, tåg, flyg, cykel och gång.

Sampers bygger på data om människors beteenden och resmönster som har analyserats utifrån resvaneundersökningar, men också utifrån studier där personer får göra fiktiva val mellan hur de skulle välja att resa mellan två punkter. Modellen kan användas för att studera hur exempelvis förändringar av infrastrukturen eller priset för kollektivtrafikresor påverkar resandet.

Läs mer i Trafikverkets rapport ”Sampers och trafikprognoser – en kort introduktion” här.

Läs rapporten ”Dokumentation och resultat från Sampers – trafikeringsalternativ Nya Ostkustbanan (Gävle – Härnösand)” här.


Stora behov av upprustning av järnvägen i Norra Sverige

Trafikverkets har tagit fram ett omfattande underlag om järnväg i Norra Sverige.

I rapporten beskrivs Ostkustbanan och de stora behov av upprustning. Rapporten publicerades den 24 februari 2016 och är en underlagsrapport till Sverigeförhandlingen. Läs hela rapporten här.


Sverigeförhandlingens lägesrapport om järnväg i norra Sverige

Sverigeförhandlingen lämnade den 1 juni 2016 en delrapport om sitt arbete med järnvägsinfrastruktur i Norra Sverige.

Läs mer om Sverigeförhandlingen här.