Bygg klart Nya Ostkustbanan till sista metern!

Bygg klart Nya Ostkustbanan till sista metern!

Trafikverket har lämnat underlag till regeringens infrastrukturproposition, som bestämmer inriktningen på infrastrukturpolitiken under de närmaste 12 till 16 åren. Inriktningen är att satsa huvuddelen av tillgängliga medel på att lappa och laga dagens infrastruktur, och skjuta nödvändiga investeringar på framtiden. Detta oroar Nya Ostkustbanan. Trafikverket föreslår i sitt grundalternativ att alla namngivna infrastrukturprojekt i dagens plan, som inte är byggstartade, ska skjutas på framtiden. Det […]

Läs mer

Samsyn om att Norrlandskusten lämpar sig för 250 km/timme

Samsyn om att Norrlandskusten lämpar sig för 250 km/timme

– Det tycks finnas en samsyn om att Norrlandskusten lämpar sig mycket bra för trafik i 250 kilometer per timme. Det handlar dels om att städerna ligger på ett bra avstånd, om det blir för många stopp kommer tågen inte att hinna upp i maxhastigheten. Norra Sverige ett stort försprång genom att Botniabanan har ERTMS och de nya sträckorna på Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan också […]

Läs mer

Öppna för pendling längs hela kusten!

Öppna för pendling längs hela kusten!

Sundsvall, Timrå och Härnösand har över 140 000 invånare. Med dubbelspår öppnas möjligheten att detta kan utvecklas till ett regionalt nav med 200 000 invånare. Härnösand är residensstad med en rad regionala och statliga institutioner. Längs sträckan finns många stora viktiga industrier, men också flera personalintensiva tjänsteföretag. I Timrå investerar SCA just nu hela 7,8 miljarder i Östrands massafabrik, vilket gör den till en av de allra största […]

Läs mer

Remiss nationella planen – Nya Ostkustbanan viktig för hela Sverige

Remiss nationella planen – Nya Ostkustbanan viktig för hela Sverige

Hög måluppfyllelse med dubbelspår Nu har Nya Ostkustbanan lämnat in sitt remissvar till regeringen. Det blev 53 fullmatade sidor som tydligt visar alla de fördelar som ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand för med sig. – I regeringens direktiv framkom att Trafikverket skulle prioritera investeringar och åtgärder som bidrar till att tackla sex viktiga samhällsutmaningar, något som regeringen också hade lyft fram i propositionen Infrastruktur […]

Läs mer

Hög tid att bygga bort Gnarpkurvan!

Hög tid att bygga bort Gnarpkurvan!

– Man behöver bara titta på en karta för att förstå varför det är viktigt med en ny sträckning av järnvägen genom Gnarp. Det handlar om att räta ut den riksberömda Gnarpkurvan. Trafikverket planerar att bygga om E4 mellan Kongberget-Gnarp till en 2+1 väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Delen Kongberget-Gnarp är den sista sträckan mellan Stockholm och Sundsvall som idag inte är ombyggd till mötesseparerad väg. Det […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan förordar västligt alternativ

Nya Ostkustbanan förordar västligt alternativ

Nya Ostkustbanan  förordar det västliga alternativet med ett nytt stationsläge – Gävle Västra. Det nya västliga stationsläget med direkt koppling till tre olika banor och en närhet till Gävle Sjukhus, Högskolan i Gävle och bostäder är strategiskt viktigt för att möta de behov av nya bostäder och väl fungerande pendling i denna del av Sverige. Genom att samlokalisera Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan uppstår många […]

Läs mer

Dubbelspår lyfter Arlanda

Dubbelspår lyfter Arlanda

Hur ser behoven av flygplatskapacitet ut efter 2038 och hur ska kapaciteten kunna garanteras för att möta dessa behov? Det är några av de frågor som lyfts i rapporten Mer flyg och bostäder från den statliga samordnaren Anders Sundström. – Sverige är ett vidsträckt land med stort behov av väl fungerande förbindelser. I nuläget spelar flyget en mycket viktig roll för orterna längst med Norrlandskusten. Järnvägens […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan kräver oförändrad eller bättre nattågstrafik efter 2018 

Nya Ostkustbanan kräver oförändrad eller bättre nattågstrafik efter 2018 

Sedan många år tillbaka har staten upphandlat nattågstrafik till övre Norrland och Narvik. Nuvarande avtal löper ut i december 2018. Inför den nya upphandlingen har Trafikverkets utrett olika alternativ för den framtida nattågstrafiken. Trafikverkets rapport beskriver förutsättningarna för dagens trafik och redovisar tre möjliga alternativ och dess effekter vid den kommande upphandlingen. Alternativen enligt Trafikverkets är: Att fortsätta dagens utbud med två tåg i vardera […]

Läs mer