Nya Ostkustbanans styrelse: Påskynda byggnationen av dubbelspåret

Nya Ostkustbanans styrelse: Påskynda byggnationen av dubbelspåret

  Nya Ostkustbanans styrelse säger ja till Trafikverkets utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle–Västeraspby, men vill ha ett mycket snabbare genomförande. Det framkommer i det yttrande som styrelsen nu skickat till Trafikverket. Det var i våras som Trafikverket presenterade sitt förslag till utbyggnadsstrategi. Det handlar i praktiken om att bygga en helt ny järnväg för snabbare, längre och tyngre tåg. Den nya banan blir dubbelspårig, vilket gör […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan kräver: Satsa på 250 km/h

Nya Ostkustbanan kräver: Satsa på 250 km/h

Trafikverket arbetar för högtryck för att ta fram underlag inför nästa nationella infrastrukturplan; den plan som styr hur statens infrastrukturpengar ska användas. Ett högintressant underlag är den rapport som handlar om hur ett heltäckande järnvägsnät för 250 km/h skulle kunna se ut. Detta alternativ framstår som allt mer attraktivt, särskilt när allt mer pekar på att höghastighetsbanorna både är extremt dyra och kommer att ta […]

Läs mer

Grattis på 10-årsdagen, Botniabanan!

Grattis på 10-årsdagen, Botniabanan!

2010 stod Botniabanan klar för trafik mellan Väsperaspby och Umeå. Som en länk mellan Ostkustbanan och Norrbotniabanan binder Botniabanan ihop Norrlands kustjärnväg. Grattis! hälsar Nya Ostkustbanan, inte bara till Botniabanan utan till alla som dragit nytta av den unga järnvägen. – Botniabanan är en järnväg som har bidragit väldigt positivt till utvecklingen och som visar hur positivt det är med ny infrastruktur – för jobb, […]

Läs mer

EU medfinansierar dubbelspår på Nya Ostkustbanan

EU medfinansierar dubbelspår på Nya Ostkustbanan

Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand får EU-pengar! Nära 37 miljoner kronor – halva kostnaden till att börja med. – EU har ett helikopterperspektiv för att få till en fungerande infrastruktur i hela Europa och här pekas dubbelspår på Ostkustbanan ut som en viktig prioritering i konkurrens med andra projekt. Det är en viktig signal. Det stärker oss i våra positioner, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens […]

Läs mer

Glädjande EU-besked

Glädjande EU-besked

Tack vare att Nya Ostkustbanan ingår i EU:s stomnät TEN-T kan Trafikverket söka medfinansiering från EU. EU kommer att medfinansiera arbetet med järnvägsutredning för sträckan Gävle–Kringlan. EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility) har beviljat 3 550 000 euro för att upprätta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet […]

Läs mer

Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt. – Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan […]

Läs mer

Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

    – Den 15 maj blev första gången som vi genomförde vår bolagsstämma, ägarforum och kunskapsseminarium via den digitala plattformen Zoom. Detta är vår årligen återkommande kraftsamling. Det är positivt att den gick att genomföra på ett så framgångsrikt sätt, även om vi inte samlades rent fysiskt. Allt fungerade utan några som helst missöden säger Glenn Nordlund som är ordförande för Nya Ostkustbanan. Dagen började med ett […]

Läs mer

Samsyn om att Norrlandskusten lämpar sig för 250 km/timme

Samsyn om att Norrlandskusten lämpar sig för 250 km/timme

– Det tycks finnas en samsyn om att Norrlandskusten lämpar sig mycket bra för trafik i 250 kilometer per timme. Det handlar dels om att städerna ligger på ett bra avstånd, om det blir för många stopp kommer tågen inte att hinna upp i maxhastigheten. Norra Sverige ett stort försprång genom att Botniabanan har ERTMS och de nya sträckorna på Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan också […]

Läs mer

250 km/timme mest lönsamt längs Norrlandskusten

250 km/timme mest lönsamt längs Norrlandskusten

Den 19 maj arrangerade Forum för nordiskt järnvägssamarbete (NJS) ett välbesökt seminarium på Skype. Över 200 intresserade deltagare hade anmält sig för att få veta mer om Trafikverkets nyligen färdigställda rapport med förslag på höjd linjehastighet till 250 km/timme på banor med blandad tågtrafik. Lennart Lennefors, strategisk planerare vid Trafikverket, är den som hållit i projektet som pågått under 2018 och 2019. Han presenterade utredningen […]

Läs mer

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

– För första gången någonsin kan vi säga att hela sträckan Gävle–Härnösand nu, tack vare Trafikverkets gedigna utredningsarbete, kan lyftas in i sin helhet i nästa nationella plan. Sträckan är väl utredd och underlagen är framme. I förhållande till många andra infrastrukturprojekt ligger vi i framkant när det gäller planmognad, fastslog Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan, i samband med att bolaget höll sin årliga […]

Läs mer